Základem východní medicíny je nauka o živlech – VODA, OHEŇ, ZEMĚ, VZDUCH. S těmi pracuje např. ajurvéda. V tradiční čínské medicíně chybí (zdánlivě) živel vzduch a naopak jsou zde přítomny živly DŘEVO a KOV. Je to proto, že 5 prvků tradiční čínské medicíny je složené kvality.  Jejichž základem jsou také zmíněné 4 živly, které se kombinují do dvojic. Tyto kombinace vycházejí  z velice moudré a uznávané Knihy moudrosti I ting.  Další vysvětlení by bylo zbytečné a složité.  Prostě to tak je. Zcela postačí vědět, že tradiční čínská medicína pracuje s 5 základními prvky – DŘEVO, OHEŇ, ZEMĚ, KOV a VODA.

PROČ SE JIM TAK ŘÍKÁ?

Názvy živlů jsou symbolické povahy. Jsou velmi názorné. Aby už z názvu bylo jasné, jakou kvalitu popisují. Tzn. když se řekne vzduch, každý si umí představit jeho schopnost proniknout všude, jeho neuchopitelnost, schopnost vše propojovat, všeho se dotýkat. Tedy popisuje schopnost komunikovat. Dovede si představit vánek i vichr, tedy i příjemný rozhovor i hádky atd. atd.

Každému základnímu živlu na emoční rovině odpovídá přesně daná základní emoce a na fyzické úrovni lidského těla jeden „hlavní“ orgán. Například OHNI je přisuzována emoce radosti, ale také prohry a na rovině těla mu odpovídá srdce. Všechny tyto asociace v nás slovo „oheň“ dokáže vyvolat.  Jako bychom to přirozeně znali.

Tyto prvky se vzájemně se ovlivňují. To opět lze popsat velice názorným jazykem. Např. OHEŇ rodí ZEMI, protože hořením vzniká popel. Můžeme také říct, že OHEŇ živí ZEMI, je jeho matka nebo že VODA kontroluje OHEŇ (každému je jasné proč asi) atp. Tímto jednoduchým jazykem, kterému všichni rozumíme, jsou popisovány prakticky všechny skutečnosti života, kterým rozumíme méně a neumíme si je tak dobře představit.

Cílem zdravého těla, zdravé lidské psychiky a zdravého fungování je vždy dosažení rovnováhy živlů. Tato rovnováha není absolutní, matematická. Každý člověk se narodí s určitým typem nerovnováh, které určují jeho povahu, emoční ladění a zároveň i oblast, na které by měl během života pracovat. Cílem je být v harmonii se svým emočním laděním. Cítit se sám se sebou v harmonii.

 

DŘEVO

Je živel spojovaný s jarem, dětstvím, dynamickou aktivitou a růstem. Je zodpovědný za počáteční změny, vývoj, sebeprosazení a je předpokladem schopnosti dospět. Protože způsob života se přirozeně mění. Je nutné tyto změny následovat. Základní emocí nedostatku je altruismus. Pokud element dřeva zeslábne, zeslábne i schopnost se prosadit a schopnost provádět změny. Život se potom člověku zdá neplodný, k ničemu. Stagnuje, místo, aby se vyvíjel v závislosti na změněných potřebách. Jakoby ztrácel v životě směr a schopnost pouštět se do nových věcí.

Základní emocí nadbytku spojovanou s elementem dřeva je zlost.

Při dysharmonii se tedy stává člověk zlostným nebo naopak neschopným jít do konfliktu a prosadit se. Střídá se  malomyslnost, frustrace, podrážděnost, zuřivost, i sebelítost.

Orgány spojované se dřevem jsou játra a žlučník. Z celostního pohledu je jasné, že spolu s orgánem je nutné léčit i základní emoční příčinu.

 

OHEŇ

Je spojovaný s létem, teplem, dobou zrání a hojnosti v přírodě. Oheň hřeje nebo pálí a ohnivý člověk musí vyhledávat rovnováhu mezi sklonem k ničivé výbušnosti a snahou vytvořit příjemné teplíčko.

Kvalitu ohně potřebujeme rozvinout k uskutečnění vazby s ostatními lidmi i s životními událostmi a podmínkami. Mnoho lidí si myslí, že problém lásky je problém objektu, nikoliv že je problémem schopnosti milovat, schopnosti intimity. Nemusí jít nutně o člověka. Může jít o život jako takový. Element ohně je zodpovědný za naše jiskření, optimismus, radost, vřelost, vášeň, sexualitu.

Pokud je element ohně oslaben, stávají se tito jedinci neschopní plně dávat a přijímat lásku. Často žijí v manželství bez lásky nebo dokonce osaměle. Může být přítomen flegmatický postoj, poruchy nálad od pochybností , neschopností „se otevřít“až po deprese a závislosti.

Nadbytek se projevuje velkou netrpělivostí, soutěživostí, touhou po moci, arogancí až nenávistí a agresivitou.

Orgány spojované s ohněm jsou srdce, perikard, tenké střevo a trojitý ohřívač.

Nerovnováha srdce – potřeba věci řídit, kontrolovat nebo naopak žít pasivně ve vleku událostí. Svědčí o neschopnosti rozumu respektovat pocity a „nelogická“ přání srdce. Rozum srdce „ukecá“. Často zde bývají problémy se štítnou žlázou.

Nerovnováha perikardu – potřeba chránit své citové potřeby před světem.  Nedokáže si o ně říct. Nerovnováha vede ke vzniku doslova „opancéřovaného“ srdce, ke kterému sice nic „nešetrného“ nepronikne, ale také k němu nemůže proniknout nic dobréh. Člověk pociťuje velké napětí. Z toho plynou cévní potíže, vysoký krevní tlak, sklon k zánětu .

Nerovnováha tenkého střeva – je o schopnosti se radovat  a využívat v přítomnosti všechno, co život právě nabízí.  Podobně jako tenké střevo vstřebává živiny z potravy a užívá si je, tak podobně se člověk staví k radostem života. „Ještě si nemůžu užívat a jít do kina, až budu mít…….“. Podmiňování. Podmiňovaná láska.

Nerovnováha v trojitém ohřívači – Odpovídá za schopnosti adaptovat se na vnitřní nebo vnější zátěž. Na stress. Není spojen s konkrétním orgánem. Propojuje a reguluje jednotlivé orgánové systémy

ZEMĚ

Odpovídá babímu létu, období sklizně. Element země je zodpovědný za individuální stabilitu, schopnost přijmout a  přizpůsobit se rozdílným okolnostem a zvládat překážky a těžkosti. Člověk se silným stabilním elementem země je spravedlivý, mírný, dokáže podávat velké výkony bez zvláštní námahy. Je to taková skála, opora.  Zázemí, stabilita, harmonie, pohoda, klid. Schopnost dát věcem čas.

Základní emocí je – starostlivost. Do nerovnováhy může člověk sklouznout nadměrným přemýšlením „v kruzích“..

Při nevyváženém elementu země se cítí člověk nejistý, má neustálé obavy, je předpojatý, v extrémním případě až obsedantní. Nadměrná potřeba opory, pochopení a sympatií od druhých lidí může vyústit až v zahlcení úzkostnými pocity již při pouhém sledování zpráv v TV nebo v nadměrné obavy ze situací zasahujících členy rodiny nebo přátele, nad kterými nemá bezprostřední kontrolu. Nadměrné ochranitelské sklony, neklid.

Můžeme říct, že země dokáže živit i dusit. Živí vše, co potřebuje růst, ale dokáže i dusit starostlivostí.

Člověk s nerovnováhou země potřebuje osvobodit od potřeby hledat vnější zdroje pro svůj vnitřní pocit nasycení, výživy, dostatku a bezpečí. Těmito zdroji může být rodina, domov, společenské postavení, kde si dělá zbytečné starosti nebo i jídlo a cigarety. Naučit se přijímat měnící se okolnosti.

Orgány spojenými s elementem země jsou žaludek a slezina/slinivka.

 

KOV

Je element spojovaný s pozdním  podzimem a začátkem zimy, dobou ústupu a stahování se do sebe.  Symbolicky souvisí se vztahem k otci a autoritám. Je přísný, čistý, pevný, neohebný.

Člověk s vyváženým elementem kovu bývá hovorný, romantický až melancholický, má obdivuhodnou schopnost vyvolávat neshody, ale dokáže to vyvážit druhým darem vytvářet soulad. Obrušovat hrany.

Základní emocí elementu kovu je smutek, sklíčenost a melancholie.

Zodpovídá za kvalitu vnitřního života a vnitřního bohatství.

Pokud je jeho funkce v nerovnováze, neuspokojuje takového člověka ani práce, ani společnost, ani samota. Cítí nudu, apatii, nostalgii, bývá cynický nebo nadměrně sebekritický. Trpí pocity nedostatečnosti, viny, snížené sebehodnoty. Neustále se vrací k miulým křivdám nebo k vlastním proviněním v minulosti.

Orgány spojenými s kovem jsou tlusté střevo a plíce.

VODA

Je spojovaná se zimou v plném proudu. Pod ledem je v neustálém pohybu, tekoucí a proměnlivá. Energie je tu jakoby schovaná, latentní, ale přitom sílná a čeká na jaro. Je spojená s vytvářením síly, moudrostí, vlídností a intuicí.

Zodpovídá za naši vůli, pudy, schopnost ve správném čase realizovat svůj potenciál i relaxovat.

 

Člověk tohoto živlu je vnímavý, zaměřený na vztahy k druhým lidem.  Skvělý týmový hráč.

Velmi empatický, laskavý, a přátelský. Bývají dobrým posluchačem a je pro něj přirozené být pro druhé oporou. Umí být zdrojem klidu a harmonie.  Je citlivý až duševně křehký, účastný, soucítící. Musí si dávat pozor, aby se příliš nezatěžoval problémy ostatních. Často si bere problém jiných za svůj, protože si je vědom své síly. Jejich slabinou je , že občas neumí říct „ne“ a vytyčit hranice. Tento typ je nejnáchylnější k tomu, aby ostatní využívali jeho laskavé povahy.  Stres a nervozita ho oslabují.

Základní emoce – empatie/ strach.

Oslabená energie jinu vody  dává hyperaktivitu, neúnavnost, workoholismus poháněný silnou vůlí, který čerpá z rezerv.

Oslabení vodního jangu vede k nedostatečné motivaci, chyběním ambicí a vitality. Pokud je element vody rozkolísaný, pak se stává nadměrnou a nevhodnou emocí strach.

Druhou stranou mince je vzrušení a odhodlání, záliba v adrenalinových situacích.

Orgány spojenými s vodou jsou ledviny a močový měchýř.

Kdo byl u mě na biorezonanci, ví,  že se při vyšetření dotkneme i tzv. „živlové diagnostiky“. Doufám, že vám tento článek přispěje k většímu pochopení sama sebe .

Hodně štěstí